IMG2020多媒体网关(1E1-64E1)

IMG2020多媒体关连接并实现跨 IP 和混合网络边界的会话安全,支持服务的高效交付。IMG2020通过高密度光,电话和以太网连接 IP 和混合网络,采用紧凑的1U形式。它还转换了媒体和信令,为移动、固定和基于云的应用程序支持语音、传真和多媒体会话。

 

                  产品的性能指标来源于原厂的产品使用说明书。

        

产品分类

IMG2020

PRODUCTS

产品中心

 

首页    Sangoma 产品    IMG2020多媒体网关(1E1-64E1)